På miljøvenleg skuleveg

Skulestart - på naturen si side

Meir enn 600 000 skulebarn tek i desse dagar fatt på eit nytt skuleår. I sekken ligg både pennal, skrivepapir og matpakke. Her kan du lese meir om Skulestart - på naturen si side

Boshenting i Granvin: 

Skjerpevegen, Røynstrandsvegen og Rausvollvegen har endra oppstillingsplass for dunkane inntil vidare. Les meir på Granvin herad sine sider.

Kameraovervaking

Kameraovervaking

IHM har etablert kameraovervaking ved avfallsmottaket på Voss. Dette er eit ledd i verksemda sitt kvalitetsarbeid. Føremålet er i fyrste omgang å ivareta dei tilsette sin helse og tryggleik, men og ... Les meir

Takk til alle som deltok!

Takk til alle som deltok!

Vi har i vår gjennomført ei brukarundersøking for å få vite meir om kva abonnentane meiner om oss og dei tenestene vi leverer. Målet er å levere endå betre tenester og informere om det abonnentane e... Les meir

Korleis skal du plassera dunken

Korleis skal du plassera dunken

Korleis du plasserer dunken Einmannsbetente renovasjonsbilar har mange fordelar med omsyn til arbeidsmiljø og effektivitet. For å få best mogleg utbytte av teknologien krev det likevel litt presisjon... Les meir