Kiellandbuen IMG 7957 utsnitt

Godt nytt år

Med engasjement for kjeldesortering og gjenvinning er du med på å skape reine opplevingar for deg sjølv, familien, dei rundt deg - og i vidaste forstand også for dei på den andre sida av kloden, ved at du er med på å redusere utslepp av klimagassar.

Rein natur er kan hende det fyrste som slår oss med tanke på reine opplevingar. Naturen er viktig for helse og trivnad, men òg som livsgrunnlag, i vår region særleg for turistnæringa og primærnæringane.

Mange får reine opplevingar på festivalar og arrangement. Men er det ikkje lagt ned tid og omtanke for avfallshandsaminga, kan det verte heilt andre opplevingar ein sit att med.  

Start det nye året med å gjere det du kan for å ta vare på framtida - og den reine opplevinga!   

Driftsmeldingar:
Det er nokså glatt på ein del av vegane der våre renovasjonsbilar ferdas i desse dagar. Enkelte stader kan det vera uforsvarleg å kjøyra, slik at der lyt ein i nokre tilfelle lata ein del dunkar stå igjen utømd. Så langt det er mulig forsøker me å kjøyra tilbake seinare same dag eller ein annan dag. Det kan vera områder vi ikkje får til dette. Det er anledning for desse å sette ut ein ekstra sekk ved neste tøming. Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Er du usikker på tømerutene? Tømekalender finn du til venstre under Service/Info.
Brukarundersøking Næring

Brukarundersøking Næring

For å kunne utvikla best mogeleg kvalitet på dei tenester vi utførar, er vi avhengige av tilbakemelding frå dykk. Er du næringskunde, ber me deg om å svara på desse spørsmåla... Les meir

Driftsmeldingar frå IHM

Driftsmeldingar frå IHM

Vinteren er ei utfordrande tid for sjåførane våre. Sjølv om me gjer alt me kan for å halda dei normale rutene, kan det skje ting som me ikkje kan påverka;  vanskelege køyretilhøve, manglande brøy... Les meir

Korleis skal du plassera dunken

Korleis skal du plassera dunken

Korleis du plasserer dunken Einmannsbetente renovasjonsbilar har mange fordelar med omsyn til arbeidsmiljø og effektivitet. For å få best mogleg utbytte av teknologien krev det likevel litt presisjon... Les meir