IHM

For næring og verksemder: Ny ordning med kundeapp og kundekort

For næring og verksemder: Ny ordning med kundeapp og kundekort

Hushaldskundar har frå 1. februar nytta appen miljøID eller kundekort når dei besøkjer våre miljøstasjonar. IHM innfører dette også for verksemder frå 10. mai 2022.

Årsaka til at IHM innfører kundekortet er at me ynskjer å gjera det enklare for deg som kunde når du leverer avfall på ein av våre miljøstasjonar.

Ein av IHM sine operatørar vil registrera besøket ditt på miljøstasjonen ved hjelp av IHM-kortet eller miljøID appen.

IHM-kortet tilhøyrer verksemda det er registrert på, og avfallet du leverer vil då verta registrert på denne verksemda. Skal du levera avfall privat må du nytta kortet du har som er knytt til ditt abonnement for din bustad eller fritidsbustad. 

Les meir

Hushald eller hytte? Hugs miljøID-app eller kundekort på miljøstasjonen!

Når du skal levera avfall til ein av miljøstasjonane våre må du ha med IHM-kundekort eller miljøID-appen. Slik ynskjer me å sikra at det er betalande abonnentar som får levera ulike fraksjonar gratis eller til abonnementpris. Med kundekortet eller miljøID-appen identifiserer du deg som innbyggjar i IHM regionen. Med identifisering blir det retterdig og enklare for alle. 

Les meir

Tmekalendar 10

Tømekalendar

Miljstasjonar 11

Miljøstasjonar

Sorteringsguide 12

Sorteringsguide

Svar på det mange lurer på:

Når huset eller hytta er lite i bruk, og eg ikkje leverer avfall frå bustaden, skal eg då betale renovasjonsgebyr?

Eigarkommunane til IHM har vedteke tvungen renovasjon for hus og hytter i vår region. Dette betyr at du må betala renovasjonsgebyr sjølv om huset ikkje er i dagleg bruk.

Så lenge hytta er i bruk, og står oppført i eigedomsmatrikkelen, må hyttekundane betale renovasjonsgebyr, anten ho vert nytta eller ei. Politikarane har vedteke at det skal vera tvungen renovasjon i IHM sine eigarkommunar. Det er heilt umogeleg, og heller ikkje ønskjeleg å kontrollere den enkelte hytteeigar sin bruk av hytta. Gebyret kan såleis ikkje differensierast på bakgrunn av dette.

Kva skal til for at eg kan få fritak for renovasjonsgebyret?

Fritak for renovasjonsgebyret kan du berre få etter søknad, dersom bustaden står tom i minst eit år. Dersom du har husvære for utleige kan du og få fritak frå gebyret dersom du går over til å nytta heile huset sjølv. I begge desse høva må avfallsdunkane leverast inn til IHM. For å få fritak må du senda inn ein søknad til IHM. Last ned Søknadsskjema for fritak av ordinær renovasjon. Ver obs på at fritaket ikkje har tilbakeverkande kraft, og IHM må ha søknaden i hende før den termin det vert søkt fritak for.

Kva rabattordningar har IHM?

Kundar som komposterer matavfallet heime får redusert renovasjonsgebyr. Kontakt IHM for avtale. I tillegg til gebyrreduksjonen gjev IHM eit eingongstilskot til kjøp av kompostbinge eller til utstyr til Bokashi med inntil 50 % av innkjøpspris, maks kr 1500,- inkl. mva. mot dokumentasjon/kvittering.

Hyttegebyr er differensiert etter storleik, veg og straum. Kompostavtale eller tilskot vert ikkje gitt til hytteabonnentar.

Kvifor er ikkje boset mitt tømt?

For at du skal vere sikker på at boset ditt vert tømt, må det setjast fram til hentestaden før kl 06.30  hentedagen. Er du seinare ute med boset, kan du risikere at renovatøren alt har vore der. Sjekk også at du har sett ut rett dunk i rett vekenummer, og at du føl dei raude tala på tømekalenderen dersom du har småhushald. Det er lett å ta feil. Hugs å sortere! Dersom du til dømes kastar restavfall i papirdunken, vil ikkje renovatøren ta boset ditt med seg. Har du gjort alt rett, og du likevel opplever at dunken din ikkje er tømt, ta kontakt med IHM. Ved snø og vanskeleg føre, la dunken stå. Dei kan vere forseinka på ruta.

Korleis får eg tak i nye sekkar til innsamling av plastemballasje?

Du kan få sekker til plastemballasje ved å hengje lapp på dunken din, godt synleg og skjerma for vær og vind. Du kan og få sekker til innsamling av plastemballasje på miljøstasjonen eller på servicetorget i kommunen. Dersom du har hengt lapp på dunken, og det ikkje ligg at sekker til deg, kan dette skuldast at andre kan ha falt for freistinga og tatt rullen din med sekker. Det kan og skje at dei går tomme for ruller på bilen. Ta kontakt med IHM.

Sjå fleire spørsmål og svar her

 

IHM på Instagram:

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300