IHM

Hyttehistorikk

Hytte er eit norsk begrep som tradisjonelt har blitt brukt om ein mindre bygning, ved sjøen, til fjells eller ute i skog og mark. Ei hytte for kortvarig overnatting og med få eller ingen moderne bekvemmelegheitar.

Seinare har ordet "hytte"  fått ei utvida betydning "fritidsbolig" eller "fritidshus".

Allereie tilbake på 1600-og 1700-talet ferierte overklassen i dei norske byane ved si eige hytte på landet. 

Den norsk turistforening motiverte bønder til å ta imot byfolk på gården og setra.

Det handla om lys og luft og tumleplass. Om å gjera noko anna enn heime. Fiske, snikkere og plukke bær. Mange begynt så smått å drøyme om ein liten stad for seg sjølv.

Les meir …

Kart og informasjon frå sortere.no. Vent til kartet har lasta alle symbol.

Snøen som skulle ha falle i år

Foto: Randi Hausken / Flickr

Vinterferie og påskeferie på fjellet er for mange hyttekos, ski og god stemning. Slik skal det vera! Men mykje tyder på at denne idyllen er under press. Kva kan me vanlege folk gjera med det?

Les meir …

Renovasjonstenester for hytter og fritidsbustader

IHM ønskjer å leggje til rette gode ordningar med vekt på kjeldesortering for hyttefolk. I større hytteområde har det lenge vore tilbod om levering av sorterte avfallstypar. Me arbeidar med å gje stadig fleire abonnentar sorteringsløysingar ved hytta.

Dersom det ikkje er etablert sorteringsordning for ditt hytteområde, kan du levere papir, papp, drikkekartongar, plastemballasje og glas- og metallemballasje til miljøstasjonen i kommunen.

NB! Følgjande avfallsstypar må leverast til miljøstasjonen:

Bygg- og rivningsavfall, møblar, metall og andre store gjenstandar. Farleg avfall - til dømes: beis, måling, lakk, løysemiddel, spillolje, lut, batteri og trykkimpregnert treverk.
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). EE-avfall kan òg leverast gratis i retur til forhandlar!

Forutan at det er sterk vekst når det gjeld tilrettelegging og utbygging av nye område for fritidsbustader, endrar òg bruken av fritidsbustadane seg. Betre komfort fører til oftare og lengre opphald, og større hytter gjev rom for fleire. I 2007 innførte IHM differensiert renovasjonsgebyr også for fritidsbustader. Sjå kriterie for differensiering.

Dei 3 klassane er delt etter følgjande kriterium:

  • Storleik
  • Veg fram til hytta
  • Elektrisk straum (ikkje solceller)

 

Fritidsbustad. Gebyrklassar 2022StorleikPrisar inkl. mva.
Fritidsbustad, gebyrklasse låg 25% av normalhushald

1130

Fritidsbustad, gebyrklasse middels 45% av normalhushald 2034
Fritidsbustad, gebyrklasse høg 70% av normalhushald 3165

 

Unntak

Det er eigne satsar for fritidsbustader under 20m2, campinghytter, campingvogner, fritidsbustader over 120 m2 og utleigeeiningar.

Kriteria for differensiering av hyttegebyr finn du i kommunedelplan avfall 2006 - 2009, vedlegg 4. Sjå og punkt 4.3 og punkt 5.3.4.

Kven som er pliktig til å betale renovasjonsabonnement er regulert gjennom forskrifter vedtekne i kvar kommune, sjå forskriftene.

Vil du endra abonnement?

Sjå skjema for søknad / melding om endringar. Fritidsbustader vert vist til fellescontainerar, bosbuer og eventuell lokal miljøstasjon.

Sjå oversyn over kvar hyttecontainerane er plassert.

Differensiering av hyttegebyr

Det er innført eit hyttegebyr som er delt i 3 klassar etter følgjande grunnlag:

  • storleik
  • veg fram til hytta - veg er å rekne dersom mindre enn 500 m i luftlinje til sumarveg
  • elektrisk straum (ikkje solceller)

 

Les meir …

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Bjørkemoen 60, Voss
Postboks 161, 5701 Voss
Telefon 56 52 99 00
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Facebook    Instagram

 
IQNet MSYS001 norsk 300