IHM

Prosjekt Biogass på Voss

En rapport fra NIBIO som kartlegger lagerkapasitet av storfegjødsel i 2016 viser at Voss er blant de mest aktuelle stedene i Hordaland for etableringen av et biogassanlegg.

Biogass består stort sett av metan (CH4) og karbondioksid (CO2) og produseres når organisk materiale brytes ned uten tilgang på oksygen. Denne prosessen foregår naturlig bl.a. i fordøyelsen til drøvtyggere hvor temperatur, pH og riktige bakteriekulturer gir god gassproduksjon. Det er ikke enkelt å samle gassen som produseres i levende dyr, men mesteparten av gjødsla kan samles, lagres og transporteres til et anlegg. Da fungerer biogassanlegget som et utvidet fordøyelsessystem og bryter ned materialet som ikke er blitt utnyttet. I tillegg kan det blandes inn nytt organisk materiale som f.eks. slam, matavfall eller rester fra matindustri. 

Gjødsel er ikke like potent som matavfall når det kommer til produksjon av biogass. Allikevel er det spesielt interessant å bruke husdyrgjødsel til biogassproduksjon fordi det kan bidra til å redusere metanutslipp fra tradisjonell lagring av gjødsel. Derfor har regjeringa satt et mål om at 30% av all husdyrgjødsel i Norge skal gå til biogassproduksjon innen 2020. Biogass bidrar dermed til reduserte utslipp på en rekke måter: (1) Biogass kan erstatte fossil energi til transport, strøm eller varme; (2) bioresten kan erstatte produksjon av kunstgjødsel; og (3) bedre gjødsellagring gir redusert utslipp av metan og lystgass. Til sammen gjør dette at biogassproduksjon er blant de mest miljøvennlige fornybare alternativene, og enkelte anlegg i Norge kan vise til negative utslipp, dvs. at biogass kan sammenlignes med karbonfangst i klimasammenheng.

Mer om biogass på Avfall Norge sine nettsider.
Mer om biorest på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Hold deg oppdatert på hva som skjer med biogass i regionen på www.biogassvestland.no

Biogass på Voss
En rapport fra NIBIO som kartlegger lagerkapasitet av storfegjødsel i 2016 viser at Voss er blant de mest aktuelle stedene i Hordaland for etableringen av et biogassanlegg. Dette kommer av høy tetthet av husdyrproduksjon og dermed sparte kostnader for transport av gjødsel. I 2017 ble det gjennomført en forstudie som konkluderte med at det er mulig å etablere et biogassanlegg på Voss basert på matavfall og husdyrgjødsel, samt slam på en egen linje. Et anlegg kan ha en rekke fordeler, bl.a. redusert utslipp av metan og ammoniakk, bærekraftig utnyttelse av ressurser, økt lagerkapasitet for husdyrgjødsel, mindre lukt fra spredning av husdyrgjødsel og nye arbeidsplasser. Videre konkluderte forstudien med at økonomi er den største utfordringen for utbyggingen av et eventuelt anlegg, og at dette må undersøkes nærmere før en investering.

Les: Rapport fra forprosjekt i 2019

«Biogass på Voss» er et nylig oppstartet prosjekt som skal samle inn nok informasjon til å ta en beslutning om hvorvidt man skal investere i et anlegg. Prosjektet har mottatt støtte fra Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Miljødirektoratet (Klimasats) og Voss kommune. Indre Hordaland Miljøverk står for selve gjennomføringen av prosjektet.

Innen ferdigstillelsen av prosjektet, 15. oktober 2019, skal følgende punkter gjennomføres:


• Kartlegge råvaretilgang
• Kartlegge mulige anvendelser av biogass
• Kartlegge mulige anvendelser av bio-gjødsel
• Definere mulige lokasjoner for anlegget
• Vurdere økonomien i anlegget
• Beregne miljøpåvirkning
• Vurdere regulatoriske utfordringer
• Utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse


Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og ressursgruppe. Prosjektansvarlig er Gunnar Bråten og prosjektleder er Tord Peder Rafael Luna Araldsen ved IHM. Prosjektet er forankret i Voss kommunes Energi og klimaplan 2018-2022.

Dette prosjektet videreføres med støtte av Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge ut 2020 med mål om å danne et biogass- og gjødselforum for Vestland fylke


Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, vennligst ta kontakt på epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. eller tlf. (+47) 932 06 156

Indre Hordaland Miljøverk

Bjørkemoen 60, Voss

Postboks 161, 5701 Voss

Telefon 56 52 99 00

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

facebook  instagram

   

Kommunevapen IHM Eidfjord1

Eidfjord

 

Kommunevapen IHM Granvin1

Granvin

 

Kommunevapen IHM Jondal1

Jondal

 

Kommunevapen IHM Ullensvang1

Ullensvang

 

Kommunevapen IHM Ulvik1

Ulvik

 

Kommunevapen IHM Voss1

Voss